Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160 โทรศัพท์ 074-735079

 
นางสาวอุดมลักษณ์ เขียนงาม
ปลัด อบต.ควนโดน
(081-097-7156)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองโยธา
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองสวัสดิการสังคม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
คู่มือประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
คำสั่ง
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน (ดู : 86) 5 ก.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 248) 26 เม.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 279) 16 เม.ย. 2564
สรุปจำนวนการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 24 มีนาคม 2564) (ดู : 141) 16 เม.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 233) 31 มี.ค. 2564
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 239) 10 มี.ค. 2564
เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมความสุจริต โปร่งใส (ดู : 117) 1 มี.ค. 2564
เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (ดู : 104) 1 มี.ค. 2564
สรุปจำนวนการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 35) 29 ก.ย. 2563
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.วังประจัน (ดู : 35) 7 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.วังประจัน (ดู : 42) 7 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.วังประจัน (ดู : 34) 7 เม.ย. 2563
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (ดู : 114) 3 ก.พ. 2563
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วตำบลควนโดน ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติราชการ (ดู : 37) 16 ม.ค. 2563
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
  ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160 
โทรศัพท์ : 074-735079
โทรสาร : 074-735079
E-mail Address : saraban@khuandon.go.th
 
   Copyright © 2019. www.khuandon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs